Deratizacija

PROFILAKTINĖS DERATIZACIJOS ATLIKIMAS

 Profilaktinė deratizacija atliekama tokia tvarka:

 1. apžiūrimas objektas ir teritorija, įvertinami graužikų patekimo į objektą keliai;

 2. graužikų buvimo požymiai įvertinami visoje objekto teritorijoje ir visose bendrose bei pagalbinėse patalpose (rūsiuose, palėpėse, šiukšlių surinkimo šachtose, katilinėse, sandėliuose ir kt.);

 3. vertinama, kaip plačiai graužikai yra paplitę, kur gyvena, kuo minta;

 4. pagal graužikų buvimo pėdsakus (ekskrementus) nustatoma graužikų rūšis (žiurkės, pelės)

 5. apie pastebėtus graužikus apklausiami objekto darbuotojai, gyventojai ir kiti asmenys, įvertinami graužikų buvimo požymiai: graužikų ekskrementai, urvai, specifinis patalpų kvapas, sugadinti, apgraužti produktai ir kiti daiktai, išpėduotos kontrolinės aikštelės, matomos graužikų landos;

 6. nustačius graužiko rūšį, pagal objekto veiklos pobūdį parenkamos atitinkamos graužikų naikinimo priemonės ir būdai;

 7. rodenticidai su jauko dėžutėmis išdėstomi pagal nustatytus graužikų buvimo pėdsakus;

 8. įvertinamas atliktos deratizacijos efektyvumas, vadovaujantis Kenkėjų naikinimo bei kokybės įvertinimo metodika.

 9. Profilaktinei deratizacijai gali būti naudojamos cheminės (rodenticidai), mechaninės priemonės (spąsteliai, gaudyklės, lipnios juostos, suteptos klijais ir kt.), biologinės, fizinės priemonės (elektriniai spąstai ir kt.).

 10. Dėžutės su rodenticidais išdėliojamos vaikams, neįgaliesiems ir gyvūnams neprieinamose vietose (rūsiuose, pagalbinėse rakinamose patalpose ir kt.).

 11. Maisto gamybos vietose naudojamos graužikų atbaidymo, mechaninės ar kt. priemonės.

 12. Ekologiniame žemės ūkyje gali būti taikomi tie graužikų kontrolės metodai, kurie yra nurodyti reglamento Nr. 834/2007 12 str. 1 dalies c, g, j punktuose ir reglamento Nr. 889/2008 II ir VII prieduose.

 13. Po graužikų naikinimo objekte jaukas stebimas.

 14. Po graužikų naikinimo objekto administracijai pateikiamos rekomendacijos dėl higieninių techninių priemonių, būtinų objektui nuo graužikų apsaugoti.

Užkrėstumo graužikais nustatymo ir deratizacijos efektyvumo įvertinimo metodai

 1. Objektas, kuriame stebėjimo metu randama graužikų, tikrinamas pagal užsakovo ir vykdytojo sutartyje numatytas sąlygas.

 2. Objekto užkrėstumas graužikais nustatomas pagal sugautų graužikų skaičių 1000 m2.

 3. Gaudyklės žiurkėms išdėstomos kas 20 m2, pelėms – kas 10 m2. Po trijų dienų tikrinamos visos gaudyklės, surenkami graužikai ir įvertinamas objekto užkrėstumas.

 4. Objektas laikomas labai užkrėstu, jei randama 1 ir daugiau graužikų 1000 m2, ir mažiau užkrėstas, jei randama mažiau negu 1 graužikas 1000 m2.

 5. Deratizacijos efektyvumas vertinamas praėjus 7–14 parų nuo deratizacijos cheminėmis, mechaninėmis, fizinėmis ar kt. priemonėmis (spąstais, klijinėmis gaudyklėmis, kontrolinėmis aikštelėmis ar kt.) darbų.

 6. Deratizacija laikoma efektyvia, kai nematyti graužikų ir jų buvimo ženklų, nėra pažeistų (apgraužtų) produktų, nėra pėdsakų kontrolinėse aikštelėse, ekskrementų, graužimo žymių, naujų landų, nepaliesti jaukai.

 7. Deratizacija laikoma neefektyvia, kai aptinkama šviežių išmatų, naujų pėdsakų kontrolinėse aikštelėse, graužimo žymių, yra paliestų jaukų arba pastebėta graužikų.


  Deratizacijos Įranga:
VOLPI & BOTTOLI ĮRANGA

LANZONI ĮRANGA

PRESSOVAC ĮRANGA

Deratizacija

 • Prekės kodas: p2-3